Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. Opdrachtnemer: Diversestickers.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 70325723, handelend onder de naam Diversestickers.nl.
Diversestickers.nl ontwerpt en produceert stickers voor alle voorkomende toepassingen.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van een product.
3. Ontwerp: een (digitale) tekening of omschrijving van het product.
4. Product: in opdracht van Opdrachtgever ontworpen en/of vervaardigde stickerbouw- en projectborden, decoraties, bewegwijzeringen, belettering en/of bestickering voor motorvoertuigen, in- en outdoor signing, doch in ieder geval een product die voortvloeit uit een aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht, een en ander in de ruime betekenis van het woord.
5. Opdracht: een (raam) overeenkomst die tot stand is gekomen na een verzoek van Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden of tot het (periodiek) leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. De opdracht wordt als raamovereenkomst aangeduid indien de overeenkomst verschillende opdrachten betreffen volgens telkens volgens een overeengekomen stramien worden uitgevoerd.
6. Offerte: een aan de opdrachtnemer gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst dat zodanig is bepaald dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst tot stand is gekomen.
7. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- op beroepsactiviteit vallen.
8. Consumentenkoop: de koop als bedoeld in artikel 7:15 lid 1 BW met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit.
9. Dag: een kalenderdag.
10. Levering: de inbezitstelling van het product aan de Opdrachtgever.
11. Informatiedragers: middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaarmaken van teksten, beelden of andere gegevens een en ander in de ruime betekenis van het woord.
12. Digitale inhoud: de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (wijzigingen in de) overeenkomsten welke Diversestickers.nl met de Opdrachtgever is aangegaan , inclusief de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten, alsmede op daarmee verband houdende aanbiedingen,offertes, onderhandelingen en orderbevestigingen.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Diversestickers.nl nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
4. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Diversestickers.nl schriftelijk akkoord zijn bevonden.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op eventueel in de toekomst tussen Diversestickers.nl en de Opdrachtgever nieuw te sluiten overeenkomsten.
6. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Diversestickers.nl en de Opdrachtgever, conform bepaling 2.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen (bij de Overeenkomst), geldt de volgende rangorde: 1. de Overeenkomst; 2. de Bijlagen; 3. de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: De offerte
1. Op verzoek van de Opdrachtgever zal de opdrachtnemer een offerte uitbrengen waarin wordt aangegeven welk producten tegen welke prijs en welke termijn geleverd kunnen worden.
2. Tenzij anders is aangegeven, zijn de door de opdrachtnemer gemaakte offertes geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen daarvan worden aanvaard. De offerte heeft een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen. Het aanbod van de opdrachtnemer dient na verloop van 30 dagen als vervallen te worden beschouwd indien de Opdrachtgever nog niet heeft geaccepteerd. De opdrachtnemer hoeft daarvoor geen nadere mededeling te doen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: De overeenkomst
1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de Opdrachtgever de offerte van opdrachtnemer heeft aanvaard en deze aanvaarding aan opdrachtnemer op een gebruikelijke wijze kenbaar heeft gemaakt.
2. De aanvaarding dient binnen de gestelde termijn te zijn verricht, tenzij anders (nader) is overeengekomen.
3. Indien de Opdrachtgever de offerte van de opdrachtnemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door de opdrachtnemer. Aanvaarding kan ook blijken uit de uitvoering van de gegeven opdracht.
4. Voor zover onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever wordt binnen een redelijk periode op de hoogte gesteld van de uitvoering van de aanvullende werkzaamheden.

Artikel 5: Prijzen, prijswijzigingen en declaratie
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, uitgedrukt in EUR en exclusief eventueel bijkomende verzend- en transportkosten.
2. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
3. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
4. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijzen die krachtens een (raam)overeenkomst zijn gesloten, door indexering aan te passen. Indexering kan eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatshebben behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
5. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen.

Artikel 6: Opzegging en annulering
1. De opdrachtnemer heeft steeds het recht om, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst te ontbinden, althans te beëindigen (door middel van opzegging), wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt.
2. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij hierdoor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt.

Artikel 7: Uitsluiting van het herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht is op de door de opdrachtnemer vervaardigde producten uitgesloten indien het product wordt of is vervaardigd volgens de specificaties van de Opdrachtgever.

Artikel 8: Betaling, verrekening en betalingstermijn
1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer daarbij vrij om een aanbetaling te verlangen voordat hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
2. Betaling van het factuurbedrag dient, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, te zijn geschied binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Dienst(en) en/of Product(en) ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht/gefabriceerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
7. De Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van Diversestickers.nl binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Diversestickers.nl mede te delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
8. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 9: (Af)levering en leveringstermijn
1. Tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
2. Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft een indicatieve betekenis en geldt niet als fatale termijn. De opdrachtnemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
3. De Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van de opdrachtnemer.
4. De Opdrachtgever kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens (geringe) overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of betaling van deze zaken weigeren.
5. Indien vervoer van de af te leveren producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de levering bij de overeenkomst is inbegrepen.
6. Opdrachtgever is verplicht de door de opdrachtnemer vervaardigde producten af te nemen op de door de opdrachtnemer vastgestelde plaats en tijd.
7. Het risico van het afgeleverde product gaat over op de Opdrachtgever zodra de opdrachtnemer het product heeft geleverd en het product aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, ongeacht of er een eigendomsvoorbehoud ex artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden is bedongen.

Artikel 10: Afwijkingen en onderzoek bij levering door Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van het door de op opdrachtnemer vervaardigde product grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd.
2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht indien de Opdrachtgever na aflevering van het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen en/of heeft bewerkt.
3. Afwijkingen van geringe betekenis van de in de opdracht bedoelde prestatie brengen geen verandering in de op de partij rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
4. Dit artikel heeft ook betrekking op de opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van producten.

Artikel 11: Ontwerpen en proefafdrukken
1. De Opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan voor controle ter beschikking gestelde ontwerpen en proefafdrukken zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.
2. Goedkeuring van de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de werkzaamheden verbonden aan het ontwerpen en de proefafdrukken overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
3. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan het vereiste van de goedkeuring zoals in lid 1 van dit artikel is bepaald, geldt dit als een goedkeuring in de zin van lid 2 van dit artikel.
4. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in informatiedragers, modellen of materialen die door de Opdrachtgever zijn verstrekt.
5. Kosten voor het vervaardigen van ontwerpen en proefafdrukken zitten bij de prijs inbegrepen, tenzij is overeengekomen dat de kosten hiervan apart in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in gewenste vorm ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtnemer.
2. De Opdrachtgever staat er voor in dat in het geval dat de werkzaamheden mede omvatten het aanbrengen van een product aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De Opdrachtgever dient deugdelijke informatie te verstrekken over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. Bij kwetsbare zaken geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken en niet door de wijze hoe de opdrachtnemer de opdracht heeft uitgevoerd.
3. Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvatten met betrekking tot stellages en constructies die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de locatie vooraf schriftelijk bij opdrachtnemer bekend is en goed bereikbaar is voor transportmiddelen.
4. Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvatten met betrekking tot stellages en constructies die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de Opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De Opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (voldoende) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Het staat de opdrachtnemer vrij om, indien hij het nodig acht, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever, dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de Opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

Artikel 13: Auteursrechten
1. De Opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, noch inbreuk op enig ander recht. De Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.
2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen producten worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is dan ook uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele- eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken.
3. Het resultaat van de werkzaamheden van de opdrachtnemer waardoor intellectuele- eigendomsrechten zijn ontstaan, mogen niet aan derden ter bewerking of voor verveelvoudiging ter beschikking worden gesteld. De uitoefening van deze rechten, waaronder ook openbaarmaking of overdracht van gegevens moet worden begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.
4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, dan wel als blijkt dat de Opdrachtgever de door de opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen ed. zonder toestemming van de opdrachtnemer voor eigen gebruik aanwendt, verbeurt de Opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete van EUR 1.000,00 per overtreding en EUR 250,00 per (dag)deel dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 14: Retentierecht, eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. De opdrachtnemer is bevoegd om zaken die hij onder zich heeft alsmede de producten die door de opdrachtnemer zijn vervaardigd of samengesteld in opdracht van de Opdrachtgever, niet aan de Opdrachtgever of derden af te geven totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2. Het volledige eigendomsrecht op het door de opdrachtnemer vervaardigde en afgeleverde product blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst heeft voldaan waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW.
3. Totdat aan de verplichting tot volledige nakoming door de Opdrachtgever is voldaan, zal de Opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over de door opdrachtnemer vervaardigde producten verrichten en mag hij deze producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt zodat het eigendomsvoorbehoud ook voor deze producten blijft gelden.
4. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van de opdrachtnemer terstond genoegzaam en in de door de opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever aan een verzoek, als bedoeld in lid 4 van dit artikel, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 15: Overmacht
1. In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer overmacht voor de opdrachtnemer door stormschade, brand, andere natuurrampen, oorlog, vandalisme, staking, overheidsmaatregelen, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet levering van de noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij de ingeschakelde derden. De verplichtingen van de opdrachtnemer worden opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
3. Overmacht bij de opdrachtnemer ontheft hem van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
1. De schade die de Opdrachtgever lijdt en waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, wordt aan de Opdrachtgever uitsluitend vergoed volgens onderstaande bepalingen van dit artikel, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding is ontstaan.
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.
3. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien de schade voortkomt uit een door de opdrachtnemer vervaardigde ondeugdelijke constructie.
4. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken. De Opdrachtgever geeft de opdrachtnemer hiervoor een redelijke termijn.
5. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt ten tijde van de opdracht aan en door (motor)voertuigen is uitgesloten, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
6. De Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of levering samenhangen.
7. De Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en (of) gegevens.

Artikel 17: Garantie
1. Met betrekking tot de garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.
2. Van iedere garantie op de door de opdrachtnemer geleverde producten zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage, daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering, vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding van de techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de Opdrachtgever zelf aanbrengen van materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge na de levering aangebrachte veranderingen.
3. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie in de zin van artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden voor de duur van maximaal zes maanden na aflevering, maar nooit verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door zijn toeleverancier verstrekte garantie.
4. De Opdrachtgever dient de opdrachtnemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door de opdrachtnemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldige Opdrachtgever ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.
5. De opdrachtnemer is niet gehouden om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 18: Slotbepalingen
1. Op alle overeenkomsten die door Diversestickers.nl worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Opdrachtgever en Diversestickers.nl over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Diversestickers.nl te leveren of geleverde diensten en/of Producten worden voorgelegd aan de bevoegde sector van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen.
3. Diversestickers.nl is bevoegd, in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden.
4. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.