Info en Koi per kweker

Aoki Masaki

Hirasawa/Marusei

Hoshikin

Hosokai

Jyojyu

Kansuke

Marudoh

Maruhiro

Tsuna

Yamanaka Oya